#ஆர்ப்பாட் - Almashoora Breaking News

Almashoora Breaking News
Almashoora Breaking News 5,174 Views
  • Likes: 46
  • Shares: 23
  • Comments: 10
Adss
Advertisement
Download MP4 HD Download MP4 SD
  • QR code for mobile device to download HD video
  • QR code for mobile device to download SD video

Report this video

What is the issue? *

Flagged videos and users are reviewed by our staff 24 hours a day, seven days a week to determine whether they violate Community Guidelines. Accounts are penalized for Community Guidelines violations, and serious or repeated violations can lead to account termination.

#ஆர்ப்பாட்டம் #குருநாகல்

VIDEO-02

ஶ்ரீபாதமலை பிரதேசத்தை ஐக்கிய அரபு ராஜ்ஜிய (UAE) நிறுவனம் ஒன்று கொள்வனவு செய்து அந்த பிரதேசத்தை முஸ்லீம்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முயற்சிப்பதாக கூறி சிங்கலே அமைப்பு குருநாகலை நகரில் சற்றுமுன் ஆர்ப்பட்ட பேரணி!

-அல்மஷூறா நியூஸ்

Posted 2 months ago in OTHER
Ads
Advertisement

Mohamed Asmi 2 months ago 0

Tpjaya Jaya 2 months ago 0

Fasly Rasik 2 months ago 0

Mtm Naiser 2 months ago 0

Aslam Sameera 2 months ago 0

Rizana Azad 2 months ago 0

Ayyo paawam???!!!

Farida Farida 2 months ago 0

Shebbly Janee 2 months ago 0

Pissl

Saad Al Azmy 2 months ago 0

Lusuu evankalukku

Ads
Advertisement

fbvids.net is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: fbvids.net does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.